تشخیص سرطان پوست با استفاده از پردازش تصاویر

این اپلیکیشن این امکان را فراهم می کند که بدون استفاده از بیوپسی و با کمک تصویر، ضایعات پوستی سرطانی را تشخیص داد.